حقوق گواهی الکترونیک (ECL) - بانک ها و نمایه نامه ها